Start,Restart,Stop Mysql Service in Mac Os X

{Start Mysql}

sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM start

{Stop Mysql}

sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM stop

{Restart Mysql}

sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM restart